Μετεγγραφές φοιτητών

Κύπριοι και φοιτητές που κατοικούν στην Κύπρο

Φοιτητές που έχουν διακόψει τις σπουδές τους σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού μπορούν να μετεγγραφούν στο Κολλέγιο εάν πληρούν τους πιο κάτω όρους:

  • Έχουν περάσει τις εξετάσεις τους στο άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
  • Έχουν πετύχει γενική μέση βαθμολογία 60% ή περισσότερο.
  • Το πρόγραμμα σπουδών που παρακολούθησαν στο άλλο ίδρυμα είναι συμβατό με το πρόγραμμα σπουδών που θα παρακολουθήσουν στο P.A. College.
  • Οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες που θα αναγνωριστούν αποφασίζονται μετά από λεπτομερή εξέταση της αναλυτικής κατάστασης μαθημάτων που έχουν παρακολουθήσει.
  • Συστάσεις από το προηγούμενο ίδρυμα δυνατόν να ζητηθούν πριν παρθεί  η τελική απόφαση.
  • Σε όλες τις περιπτώσεις, φοιτητές που μετεγγράφονται στο P.A. College μπορούν να μεταφέρουν μέχρι 50% των πιστωτικών μονάδων/μαθημάτων που απαιτούνται για ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών.

 

Φοιτητές από άλλες χώρες

Φοιτητές που βρίσκονται στη Κύπρο με φοιτητική θεώρηση διαβατηρίου και επιθυμούν να μετεγγραφούν από ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα σε άλλο, ή από ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα σε άλλο, απαιτείται όπως εξασφαλίσουν προηγουμένως την έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και το Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.  Όλες οι λεπτομέρειες και διαδικασίες που καθορίζουν οι Αρχές αυτές είναι δυνατόν περιοδικά να επανεξεταστούν και να τροποποιηθούν.

 

Ενήλικες Φοιτητές (MatureStudents)

Άτομα τα οποία είχαν απασχοληθεί στη βιομηχανία για αριθμό χρόνων και έχουν αποκτήσει σχετική επαγγελματική πείρα και επαγγελματικά προσόντα, μπορούν να γίνουν δεκτά για να φοιτήσουν στο Κολλέγιο για απόκτηση ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών.  Οι Αρχές του Κολλεγίου θα μελετήσουν και θα εξετάσουν τόσο τα αρχικά προσόντα του υποψήφιου όσο και τα επαγγελματικά προσόντα  και την επαγγελματική πείρα που αποκτήθηκαν προτού καθορίσουν το έτος στο οποίο μπορεί να εγγραφεί ο φοιτητής.  Φοιτητές που εγγράφονται στο P.A. College σαν ενήλικές φοιτητές (MatureStudents)μπορούν να μεταφέρουν μέχρι 50% των πιστωτικών μονάδων/μαθημάτων που απαιτούνται για ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών.