Φοιτητές Εξωτερικού


Η αίτηση για φοιτητική θεώρηση διαβατηρίου πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα (τα έγγραφα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα Ελληνικά ή τα Αγγλικά):

 

(α) Δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο έγκυρου διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, με διάρκεια ισχύος η οποία να καλύπτει:

     (ι) τουλάχιστο την προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών ή
     (ιι) τουλάχιστο δύο έτη,

     Οποιαδήποτε διάρκεια ισχύος από τις πιο πάνω αναφερόμενες είναι η μικρότερη.

 

(β) Σε περίπτωση ανήλικου, γονική άδεια δεόντως επικυρωμένη για την προτεινόμενη διαμονή, με επίσημη μετάφραση στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

 

(γ) Δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας προέλευσης με επίσημη μετάφραση στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

 

(δ) Πρωτότυπο πιστοποιητικό υγείας δεόντως επικυρωμένο από τη χώρα προέλευσης με ισχύ μέχρι 4 μήνες για Ηπατίτιδα Β και Γ, AIDS/HIV, Σύφιλη καθώς επίσης και έκθεση ακτινογραφίας θώρακα για Φυματίωση με ισχύ 4 μηνών.

 

(ε) Βεβαίωση Eγγραφής σε ΄Ιδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την παρακολούθηση προγράμματος σπουδών με περιγραφή του σχετικού προγράμματος και της διάρκειας του.

 

(στ) Πιστοποιητικά ακαδημαϊκών προσόντων από το ίδρυμα που τα έχει εκδώσει.  Επιπρόσθετα από το επίσημο πιστοποιητικό απαιτείται η υποβολή αναλυτικής κατάστασης μαθημάτων στην οποία να φαίνεται η βαθμολογία που πέτυχε ο αιτητής.

 

(ζ) Απόδειξη πληρωμής των τελών εγγραφής του Ιδρύματος.

 

(η) Δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο Βεβαίωσης από τραπεζικό ίδρυμα της χώρας προέλευσης του αιτητή ότι έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει τα έξοδα διαβίωσης, σπουδών και επαναπατρισμού του ή δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο Βεβαίωσης για παραχώρηση υποτροφίας από το ΄Ιδρυμα που την παραχωρεί, αν αυτό είναι στην χώρα προέλευσης του. Η τραπεζική βεβαίωση πρέπει να δείχνει ελάχιστον υπόλοιπο τουλάχιστον €7000 κατά τον μήνα πριν την υποβολή της αίτησης.

 

(θ) Απόδειξη πληρωμής τέλους €85,43

 

(ι) ΄Εντυπο Μ58 δεόντως συμπληρωμένο και υπογραμμένο

 

Η επικύρωση των εγγράφων από χώρες που έχουν υπογράψει την Συνθήκη της Χάγης του 1961,  συνεπάγεται ότι τα έγγραφα θα φέρουν την σφραγίδα «Apostille» η οποία δεν χρειάζεται μετάφραση.

 

Διαφορετικά, τα έγγραφα πρέπει να επιβεβαιώνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας του αιτητή και να επικυρώνονται από τη Διπλωματική Αποστολή της Κύπρου στη συγκεκριμένη χώρα ή τη Διπλωματική Αποστολή της συγκεκριμένης  χώρας στη Κύπρο.

 

Τα έγγραφα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα Ελληνικά ή τα Αγγλικά είτε από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών στην Κύπρο είτε από εγκεκριμένο μεταφραστή.  Η επικύρωση των μεταφρασμένων εγγράφων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται πιο πάνω.

 

Έγγραφα που έχουν εκδοθεί στη Ρωσική Ομοσπονδία ή τη Σερβία δεν υπόκεινται σε επικύρωση εφ’ όσον αυτά έχουν υπογραφεί και σφραγιστεί από την εκδίδουσα κρατική αρχή της χώρας.  Έγγραφα που υποβάλλονται από αιτητές από την Κίνα, πρέπει να επικυρώνονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Κίνας.  Σε τέτοια περίπτωση δεν απαιτείται επικύρωση από τις Διπλωματικές/ Προξενικές Αρχές.

 

Κατά την άφιξη του αιτητή στη Κύπρο πρέπει να παρουσιάζεται έγκυρο διαβατήριο, το έγγραφο θεώρησης διαβατηρίου, και ποσό $2400 ή €2000 σε μετρητά.

 

Για την έκδοση Άδειας Διαμονής απαιτούνται:

 

(α) Δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο έγκυρου διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, με διάρκεια ισχύος η οποία να καλύπτει.

   (ι)  τουλάχιστο την προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών ή
   (ιι) τουλάχιστον δύο έτη

Οποιαδήποτε διάρκεια ισχύος από τις πιο πάνω αναφερόμενες είναι η μικρότερη.

 

(β) Πιστοποιητικό ασφάλισης ασθενείας που να καλύπτει το σύνολο των κινδύνων στη Δημοκρατία, εκτός αν ο αιτητής καλύπτεται αυτόματα από το Εκπαιδευτικό ΄Ιδρυμα λόγω της εγγραφής του σε αυτό.

 

(γ) Πρωτότυπο πιστοποιητικό υγείας για Ηπατίτιδα Β και Γ, AIDS/HIV, Σύφιλη καθώς επίσης και έκθεση ακτινογραφίας θώρακα για Φυματίωση από Κύπρο, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από κυβερνητικό γιατρό με ισχύ 4 μηνών.

 

(δ) Βεβαίωση από τραπεζικό ίδρυμα της Δημοκρατίας ότι ο αιτητής έχει εμβάσει συνάλλαγμα σε προσωπικό λογαριασμό τουλάχιστον €5000 (επιπρόσθετα από το ποσό των  €2000 σε μετρητά που πρέπει να παρουσιαστούν κατά την άφιξη στη Δημοκρατία)  για κάλυψη των εξόδων διαμονής, διατροφής και διδάκτρων του για την χρονική περίοδο της αιτούμενης άδειας διαμονής.

 

(ε) Τραπεζική εγγύηση είτε προσωπική είτε από το Εκπαιδευτικό ΄Ιδρυμα που θα φοιτήσει ο αιτητής για κάλυψη των εξόδων επαναπατρισμού του.

 

(στ) 2 φωτογραφίες

 

(ζ) Απόδειξη πληρωμής τέλους €34.17.

 

(η) ΄Εντυπο Μ61 δεόντως συμπληρωμένο και υπογραμμένο.

 

Υποψήφιοι φοιτητές από τις πιο κάτω χώρες είναι υποχρεωμένοι να παρουσιαστούν για προσωπική συνέντευξη στη Πρεσβεία/Προξενείο της Κύπρου στην αντίστοιχη χώρα:

  • Μπανγκλαντές  (Bangladesh)
  • Κίνα  (China)
  • Ινδία  (India)
  • Νεπάλ (Nepal)
  • Πακιστάν (Pakistan)
  • Σρι Λάνκα (Sri Lanka)