Διοίκηση Επιχειρήσεων

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ιδρύθηκε το 1983 και μέσω της συνεχούς και προοδευτικής εξέλιξής του έχει δικαίως καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς στην αριστεία σε σχέση με τη διδασκαλία και την έρευνα στους τομείς της Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σε Κύπρος.

Το Τμήμα έχει καθορίσει πρότυπα μοναδικής αξίας και λειτουργεί στην βάση της αρχής οι γνώσεις που αποκτώνται μέσω των συμβατικών μεθόδων διδασκαλίας πρέπει να συμπληρώνονται με την εμπειρία που πηγάζει μέσα από διαδικασίες εφαρμογών αλλά και δεξιότητες που αποκτώνται με ανάπτυξη κριτικής σκέψης. Ο θεμελιώδης πυλώνας στον οποίο εδράζεται η φιλοσοφία της Διεύθυνσης του Κολλεγίου είναι η διατήρηση των ευρύτερων ηθικών και κοινωνικών αρχών σε όλες τις πτυχές της Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας. 

Το Τμήμα προσφέρει ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: