Πληροφορική Επιχειρήσεων

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ιδρύθηκε το 1983 και μέσω της συνεχούς εξέλιξής του έχει δικαίως καθιερωθεί ως η βάση για τη διδασκαλία και την έρευνα στον κλάδο της πληροφορικής  για τις Επιχειρήσεις στην Κύπρο.


 


Το Τμήμα έχει θέσει πρωτοφανή πρότυπα και βασίζεται στην ιδέα ότι η γνώση που αποκτήθηκε μέσα από τις συμβατικές μεθόδους διδασκαλίας πρέπει να συμπληρωθεί με την εμπειρία εφαρμογής και δεξιότητες κριτικής σκέψης. Ο θεμελιώδης πυλώνας της φιλοσοφίας μας είναι η διατήρηση των ευρύτερων ηθικών και κοινωνικών αρχών σε όλες τις πτυχές του Προγραμματισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πληροφοριακών Συστημάτων, Βάσεις Δεδομένων, Δικτύων και η εφαρμογή τους στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων.


 


Το Τμήμα προσφέρει ένα προπτυχιακό πρόγραμμα υβριδικού χαρακτήρα στην Πληροφορική Επιχειρήσεων. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα μας Computing έχει ως στόχο να προσφέρει στο φοιτητή μια ευρεία κατανόηση του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών και τις εφαρμογές των ηλεκτρονικών υπολογιστών στους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και του δημόσιου τομέα. Επίσης, παρέχει υπόβαθρο σε επιχειρηματικές οργανώσεις, και τη λογιστική. Όπου είναι δυνατόν, η έμφαση εστιάζεται στις πρακτικές πτυχές του θεματικού υλικού.


 


Το πρόγραμμα τονίζει επίσης την ανάγκη για δεξιότητες επικοινωνίας και ένα σημαντικό μέρος του προγράμματος εστιάζεται στην Ανάλυση Συστημάτων όπου οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν προφορικές και γραπτές εκθέσεις αλλά και παρουσιάσεις. Επιπλέον, το κολλέγιο λειτουργεί και σαν «Cisco Networking Academy», και προσφέρει ιδιαίτερα πολυπόθητα μαθήματα δικτύωσης, που οδηγούν στις επαγγελματικές πιστοποιήσεις CCNA, CCENT και CCNP.