Πτυχίο (B.Sc. - Honours) Πληροφορική στις Επιχειρήσεις

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να εξοπλίσει τους φοιτητές με τα όλα τα απαραίτητα εφόδια και εργαλεία για να πετύχουν σε ένα ευρύ φάσμα σταδιοδρομίας που σχετίζεται  με την ανάλυση, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Υπολογιστών στο πλαίσιο επιχειρήσεων και του εμπορίου.

Το πρόγραμμα στοχεύει να παρέχει μια ευρεία κατανόηση του υλικού και λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών και τις εφαρμογές των ηλεκτρονικών υπολογιστών στους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και του δημόσιου τομέα. Επίσης, παρέχει ένα υπόβαθρο σε άλλους τομείς όπως την επιχειρηματική οργάνωση, και τη λογιστική. Όπου είναι δυνατόν, η έμφαση εστιάζεται στις πρακτικές πτυχές του θεματικού υλικού. Η ανάγκη για καλές δεξιότητες επικοινωνίας τονίζεται επίσης μέσα από ένα σημαντικό μέρος του προγράμματος όπως για παράδειγμα το μάθημα Ανάλυση Συστημάτων στο οποίο οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να κάνουν προφορικές και γραπτές εκθέσεις αλλά και παρουσιάσεις.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να εξοπλίσει τους φοιτητές με ένα ευρύ φάσμα των σπουδών που σχετίζονται με την ανάλυση, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Υπολογιστών στο πλαίσιο επιχειρήσεων και του εμπορίου.

Ενώ η δομή των μαθημάτων διασφαλίζει ότι όλοι οι φοιτητές θα αναπτύξουν το αναγκαίο επίπεδο της κατανόησης και των δεξιοτήτων στους σχετικούς τομείς της πληροφορικής, επιδιώκει επίσης να αναπτύξει μια καλή γνώση αναφορικά με τη λειτουργία των επιχειρήσεων και επιχειρησιακών δομών εντός των οποίων εφαρμόζονται οι τεχνολογίες πληροφορικής. Οι διαθέσιμες επιλογές μαθημάτων επιτρέπουν τον προσανατολισμό των σπουδών στους πιο τεχνικούς τομείς των Πληροφοριακών Συστημάτων και Υπολογιστών σε οργανισμούς ή τις πτυχές διαχείρισης των επιχειρηματικών οργανώσεων.