Κανονισμοί Βιβλιοθήκης

  • Κατά την εγγραφή τους φοιτητές έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης.
  • Οι φοιτητές μπορούν να κληθούν να παρουσιάσουν φοιτητική τους ταυτότητα προτού τους επιτραπεί να χρησιμοποιούν τη Βιβλιοθήκη.
  • Τσάντες ή σακούλες δεν επιτρέπονται στη Βιβλιοθήκη.
  • Οι εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης, το υλικό και ο εξοπλισμός πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για ακαδημαϊκούς σκοπούς.
  •  Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης υπόκεινται στους ισχύοντες κανονισμούς που  είτε έχουν δημοσιευθεί στο Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (LMS) ή έχουν  αναρτηθεί εντός των εγκαταστάσεων του κολλεγίου. Οι χρήστες έχουν επίσης  την υποχρέωση να ακολουθούν τις οδηγίες, συμβουλές ή αιτήματα από το  προσωπικό της Βιβλιοθήκης ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους του  Κολλεγίου.
  • Κανένα βιβλίο, περιοδικό, εξοπλισμός ή έπιπλα μπορούν  να απομακρυνθούν από τις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης χωρίς την  προηγούμενη συγκατάθεση του εξουσιοδοτημένου προσωπικού. Μη  εξουσιοδοτημένη απομάκρυνση οποιουδήποτε στοιχείου αποτελεί αδίκημα και  θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.
  • Οι φοιτητές που ενοχλούν άλλους χρήστες με οποιοδήποτε τρόπο (θόρυβος,  συμπεριφορά κλπ.), μπορεί να τους αρνηθεί τη μελλοντική τους πρόσβαση  στη Βιβλιοθήκη, εφόσον δεν ανταποκρίνονται στα αιτήματα του προσωπικού  να απέχουν όταν είναι θορυβώδεις ή συμπεριφέρονται με μεθοδευμένο τρόπο.

Οι χρήστες ενδέχεται να πληρώσουν για την επισκευή ή  την αντικατάσταση εξοπλισμού ή πηγών, τα οποία έχουν καταστρέψει  εσκεμμένα ή τυχαία. Η εκ προθέσεως φθορά συνεπάγει περιορισμούς ή άρνηση  της μελλοντικής πρόσβασης στις εγκαταστάσεις.