Υποψήφιοι Φοιτητές


Κύπριοι και άλλοι φοιτητές που διαμένουν στην Κύπρο, εισάγονται στο Κολλέγιο με την ολοκλήρωση της φοίτησης τους σε εγκεκριμένη από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σχολή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή κατέχουν ισοδύναμα προσόντα όπως αυτά καθορίζονται στη σχετική νομοθεσία και κανονισμούς.

 

Φοιτητές από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν απαιτείται να κατέχουν θεώρηση διαβατηρίου πριν την άφιξή τους στην Κύπρο για σπουδές.  Όμως, απαιτείται όπως έχουν συμπληρώσει τις καθορισμένες απαιτήσεις για ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας τους εκπαίδευσης.

 

Φοιτητές από τρίτες χώρες απαιτείται όπως κατέχουν θεώρηση διαβατηρίου πριν την άφιξή τους στην Κύπρο για σπουδές.  Η διαδικασία δυνατόν να διαφέρει για φοιτητές κάποιων χωρών καθώς είναι δυνατόν να απαιτείται προσωπική συνέντευξη στο Προξενείο ή την Πρεσβεία της Κύπρου στις συγκεκριμένες χώρες.  Όλες οι λεπτομέρειες που δίνονται είναι βασισμένες στις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες.  Είναι όμως πιθανόν να έχουν γίνει αλλαγές τόσο στην εθνική όσο και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και κανονισμούς.