Πληροφορίες για την Έρευνα

Η έρευνα και η επιστημονική δραστηριότητα αντιπροσωπεύει μια σημαντική διάσταση του έργου που επιτελείται στο P.A. College. Το ακαδημαϊκό προσωπικό του P.A. College ενισχύει συνεχώς τις θεωρητικές και εμπειρικές γνώσεις και δεξιότητές του μέσω ερευνητικών μελετών δίνοντας έμφαση στις κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές, επιχειρηματικές η/και εκπαιδευτικές διαστάσεις του κάθε θέματος. Τα ευρήματα των ερευνητικών μελετών συμβάλλουν επίσης στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και στη διάρθρωση του προγράμματος σπουδών, ενισχύοντας σημαντικά όλες τις πτυχές της διδασκαλίας και της μάθησης. Περαιτέρω, το τμήμα έρευνας συμμετέχει σε ερευνητικά έργα σε συνεργασία με το ΕΒΕ (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο) Λάρνακας και το Δήμο Λάρνακας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος αστικής ανάπτυξης (USUDS).

 

Η σημασία των ερευνητικών  δραστηριοτήτων αλλά και των δραστηριοτήτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού  αναγνωρίζονται πλήρως και προωθούνται με διάφορες ενέργειες. Υπό αυτό το πρίσμα, η πολιτική του κολλεγίου έχει επικεντρωθεί σε δύο βασικούς πυλώνες: την προώθηση άλλων δραστηριοτήτων που συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη του προσωπικού και την έρευνα και την παράλληλη συμβολή στην τοπική κοινότητα της Λάρνακας με την εκπόνηση εμπειρικής έρευνας σχετικά με την περιφερειακή οικονομία.

 

Επιπλέον, οι ερευνητικές δραστηριότητες του διδακτικού και ακαδημαϊκού προσωπικού περιλαμβάνουν τη συμμετοχή και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας τους, σε διεθνή  Και ευρωπαϊκά συνέδρια, τη δημοσίευση άρθρων σε διεθνή περιοδικά, καθώς και την ενεργό συμμετοχή σε ακαδημαϊκά ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ή/και μέσα από Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

 

Οι φοιτητές επίσης συμμετέχουν ενεργά σε ερευνητικές δραστηριότητες μέσω της ολοκλήρωσης ερευνητικής διατριβής κατά το τελευταίο έτος του πτυχίου τους (B.A. ή B.Sc. Honours). Σε αρκετές περιπτώσεις φοιτητές είχαν την ευκαιρία να δημοσιεύσουν και να παρουσιάσουν την έρευνα τους σε ακαδημαϊκά συνέδρια ή να την δημοσιεύσουν σε ακαδημαϊκά περιοδικά.