Διαπανεπιστημιακές Συμφωνίες

Το P.A. College συνεργάζεται με τριάντα τέσσερα Ιδρύματα στο εξωτερικό και βρίσκεται στη διαδικασία επέκτασης της συνεργασίας του με περισσότερα Ιδρύματα σε διεθνές επίπεδο.


  1. BIRMINGHAM CITY UNIVERSITY, UK
  2. BUCHAREST UNIVERSITY OF ECONOMIC STUDIES, ROMANIA
  3. COLLEGE FOR INFORMATION TECHNOLOGIES, VSITE, ZAGREB, CROATIA
  4. ESCOLA SUPERIOR DE TECHNOLOGIAS DE FAFE, PORTUGAL
  5. GROUPE PARIS GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT PARIS, FRANCE
  6. INSTITUTO POLITECNICO DO CAVADO E DO AVE, BARCELOS, PORTUGAL
  7. INSTITUTO SUPERIOR DA MAIA, PORTUGAL
  8. KING SIGISMUND COLLEGE, BUDAPEST, HUNGARY
  9. KLAIPEDA STATE COLLEGE, LITHUANIA
  10. LATVIA UNIVERSITY OF AGRICULTURE, LATVIA
  11. MORAY COLLEGE, ELGIN, SCOTLAND, UK
  12. NEWMAN UNIVERSITY COLLEGE, BIRMINGHAM, UK
  13. PRIVATE COLEGE OF ECONOMICS STUDIES ZNOJMO, CZECH REPUBLIC
  14. RADOM ACADEMY OF ECONOMICS, POLAND
  15. ROMANIAN AMERICAN UNIVERSITY, BUCURESTI, ROMANIA
  16. SCHOOL OF BUSINESS COMMUNICATION, LISBON, PORTUGAL
  17. SIAULIAI STATE COLLEGE, LITHUANIA
  18. THE D.A. TSENOV ACADEMY OF ECONOMICS, SVISHTOV BULGARIA
  19. THE GLIWICE ACADEMY OF ENTREPRENEURSHP, POLAND
  20. THOMAS MORE KEMPEN, BELGIUM
  21. TISCNER EUROPEAN UNIVERSITY, KRAKOW POLAND
  22. UNICORN COLLEGE, PRAGUE, CZECH REPUBLIC
  23. UNIVERSITY COLLEGE ALGEBRA - UNIVERSITY COLLEGE FOR APPLIED COMPUTER ENGINEERING, ZAGREB, CROATIA
  24. UNIVERSIDAD DE MALAGA, SPAIN
  25. UNIVERSIDAD DE HUELVA, SPAIN
  26. UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO “CARLO BO”, URBINO, ITALY
  27. UNIVERSITATEA DIN ORADEA, ROMANIA
  28. UNIVERSITY OF ECONOMICS AND MANAGEMENT, PRAGUE, CZECH REPUBLIC
  29. UNIVERSITY OF FINANCE AND ADMINISTRATION – VSFS PRAGUE, CZECH REPUBLIC
  30. UNIVERSITY OF FINANCE AND MANAGEMENT IN BIALYSTOK, POLAND
  31. UNIVERSITY “ST. KLIMENT OHRIDSKI”-BITOLA
  32. UTP UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY IN BYDGOSZCZ, POLAND
  33. WEST POMERANIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, POLAND
  34. WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS, POLAND