Στρατηγική Διεθνοποίησης

Το όραμα του Ρ.Α. College ήταν πάντα να προσφέρει άριστες ακαδημαϊκές υπηρεσίες στο επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και καινοτόμων υπηρεσιών έρευνας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το Ρ.Α. College στοχεύει συνεχώς στην επέκταση του φάσματος των εκπαιδευτικών υπηρεσιών του προς όφελος των ακαδημαϊκών, ερευνητικών και επαγγελματικών κοινοτήτων, καθώς και την κοινωνία στο σύνολό της, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε συμμόρφωση με αυτήν την αρχή το Ρ.Α. College έχει πολλές φορές αδιαμφισβήτητα ενεργήσει ως πρωτοπόρο στην αριστεία και έχει  συμβάλει στην παροχή καινοτόμων υπηρεσιών στην ανώτερη εκπαίδευση.   Το Ρ.Α. College εκτιμά την συμβολή του προγράμματος  ERASMUS ως ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση αυτής της  φιλοδοξίας.

Το Ρ.Α. College στοχεύει επίμονα να διατηρηθεί και να ενισχυθεί την αριστεία σε όλους τους τομείς της διδασκαλίας και ερευνητικής προσπάθειας του. Το Κολλέγιο έχει αναπτύξει ένα στρατηγικό σχέδιο που έχει ως κύριο στόχο να διαμορφώσει τη διδασκαλία και τις ερευνητικές συνεργασίες τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Οι συμμαχίες θα επιτρέψουν στο Ίδρυμα να αγκαλιάσει με επιτυχία το μέλλον και να δημιουργήσει ευκαιρίες που διευκολύνουν την αριστεία και την επίτευξη της ποιότητας στην ακαδημαϊκή, προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.  Το Ρ.Α. College θεωρεί ότι το πρόγραμμα ERASMUS είναι ένα θεμελιώδες συστατικό προς την αποτελεσματική εφαρμογή της διαδικασίας αυτής. Επιπλέον, το πρόγραμμα ERASMUS παράγει τα απαραίτητα μέσα με τα οποία οι μαθητές μπορούν να συνειδητοποιήσουν την ολοκλήρωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους στο πλαίσιο ενός  πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος.  Η οργάνωση της κινητικότητας των εισερχόμενων φοιτητών στο Κολέγιο, τυγχάνει ιδιαίτερης  προσοχής έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η παροχή ίσης ακαδημαϊκής  και κοινωνικής μεταχείρισης δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε κάθε εισερχόμενο φοιτητή ERASMUS να λειτουργήσει κανονικά και να ενσωματωθεί άρτια και αποτελεσματικά στο περιβάλλον του Κολεγίου.

Οι δραστηριότητες του προγράμματος ERASMUS συμπεριλαμβάνουν και ευκαιρίες για το προσωπικό όσο αφορά την διδασκαλία, την έρευνα και γενικά την επαγγελματική κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύματος.  Αυτή η δράση χρησιμοποιείτε ως πλατφόρμα για την μεγέθυνση και  εδραίωση του δικτύου του Ιδρύματος με ευρωπαίους και διεθνές εταίρους. Το προσωπικό το οποίο συμμετέχει στο πρόγραμμα καθώς και τα υπόλοιπα μέλη επωφελούνται από το πρόγραμμα καθώς η ανταλλαγή γνώσεων και κουλτούρας μεταξύ του εισερχόμενου και εξερχόμενου προσωπικού εμπλουτίζουν τις διαδικασίες διδασκαλίας καθώς και τις ακαδημαϊκές εργασίες.  Στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS  το Ρ.Α. College διεκπεραιώνει συνδιασκέψεις  και άλλες δραστηριότητες με στόχο την εξεύρεση ευκαιριών συνεργασίας και τρόπους παραγωγής προστιθέμενης αξίας  στα προγράμματα σπουδών και έρευνας σε αντίστοιχα ιδρύματα εταίρων.

Στο Ρ.Α. College έχει σχεδιαστεί και λειτουργεί στη στρατηγική βάση μιας Πανεπιστημιακής  Σχολής  με εξειδίκευση  στους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Business Computing. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα βασικό κριτήριο στην επιλογή των ERASMUS εταίρων. Η συνεργασία με Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης είναι εφικτή μόνο εάν αυτά έχουν  καθιερωμένα προγράμματα σπουδών υψηλής ποιότητας στους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Business Computing. Το Ρ.Α. College συμμορφώνεται με όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές που ορίζει η Διακήρυξη της Μπολόνια και του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ). Το Κολλέγιο επιδιώκει να συνεργαστεί με ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμορφώνονται με τα πρότυπα της Μπολόνια και του ΕΧΑΕ. Επιπρόσθετα, το Κολέγιο δίνει προτεραιότητα σε συνεργασίες  με Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης διαφορετικών πολιτισμών και αυτά που εδρεύουν σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές σε όλη την Ευρώπη.

Με βάση το στρατηγικό του σχεδίου, το Ρ.Α. College είναι επί του παρόντος στη διαδικασία εξέτασης της δυνατότητας συνεργασίας με τους εταίρους του και άλλα πανεπιστήμια πιστοποιημένα από τους επίσημους εθνικούς φορείς τους σε κάθε χώρα προέλευσης, για την  ανάπτυξη B.A. και MBA προγραμμάτων. Ο στόχος είναι η υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων να γίνεται ταυτόχρονα, χωριστά ή από κοινού  μεταξύ της Κύπρου και άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τον διεθνή χώρο. Εάν αυτή η στρατηγική κίνηση ευδοκιμήσει τότε το κάθε Ίδρυμα θα αυξήσει τις δυνατότητες και τις εμπειρίες του, καθώς και θα αποκτήσει ξεχωριστά, μοναδικά, αμοιβαία και σημαντικά οφέλη. Το πρόγραμμα ERASMUS έχει σίγουρα συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση.

Μια άλλη σημαντική στρατηγική κατεύθυνση του Κολλεγίου επικεντρώνεται στη συνεργασία με Ευρωπαϊκά και διεθνή ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την ανάπτυξη μαθημάτων που θα προσφέρουν προστιθέμενη αξία στη μάθηση. Για παράδειγμα, ένα μάθημα που σχετίζεται με την ιστορία της ελληνικής και κυπριακής οικονομίας μέχρι σήμερα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μάθημα τρίτου ή τέταρτου εξάμηνου σε ορισμένα από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα. Επίσης, παρόμοια μαθήματα μπορούν να αναπτυχθούν και να υλοποιηθούν στο P.A. College από τους συνεργαζόμενους φορείς. Τα μαθήματα μπορούν να υλοποιηθούν με την χρήση τεχνολογιών τηλεδιάσκεψης που διαθέτει το Κολλέγιο.