Συμπλήρωμα Διπλώματος - Επισκόπηση

Το Συμπλήρωμα Διπλώματος (Diploma Supplement) είναι ένα έγγραφο που προσαρτάται στο δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και παρέχει μια τυποποιημένη περιγραφή της φύσης, το επίπεδο, το πλαίσιο, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών που πραγματοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από το φοιτητή. Το συμπλήρωμα διπλώματος παρέχει διαφάνεια και διευκολύνει την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση των τίτλων σπουδών (διπλώματα, πτυχία, πιστοποιητικά). Εκδίδεται στην αγγλική γλώσσα και χορηγείται αυτομάτως και δωρεάν σε όλους τους απόφοιτους του PA College. Ανατρέξτε στα παρακάτω παραδείγματα του Συμπληρώματος Διπλώματος.

Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων (Παράδειγμα) PDF

Πτυχίο Υπολογιστών στις Επιχειρήσεις (Παράδειγμα) PDF